Legislatívne zmeny od 01.07.2023
Legislatívne zmeny od 01.07.2023

Legislatívne zmeny od 01.07.2023

Dočítajte sa najdôležitejších legislatívnych zmien v oblasti účtovníctva a daní, ktoré sa viažu k termínu 01.07.2023

Najdôležitejšie zmeny v oblasti účtovníctva a daní od 01.07.2023

Súhrn najdôležitejších zmien v oblastí daní a účtovníctva, ktoré sa viažu k termínu 1.7.2023

 

1. Zvýšenie limitov pre platby v hotovosti

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti prešiel uplynulými mesiacmi viacerými turbulenciami. Najprv sa poslanci pokúšali dostať z neho ustanovenie o tom že počas mimoriadnej situácie bude obmedzenie platieb v hotovosti naďalej platiť a platiť nebude len v prípade výnimočného alebo núdzového stavu. Táto zmena však v parlamente neprešla a tak prišiel ďalší návrh na zmenu predmetného zákona. Tentokrát mala novela zákona o obmedzení platieb v hotovosti zvýšiť limity na hotovostné platby. Podľa dovtedy platného znenia boli limity nastavené nasledovne:

Cieľom predloženého návrhu bolo zjednotenie súm, do výšky ktorých sú umožnené platby v hotovosti, a to na úrovni jednotnej sumy 15 000,- Eur bez ohľadu na to, či ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu vykonávajúcu podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť. Návrh bol tentokrát úspešný a tak tu máme s účinnosťou od 01.07.2023 zmenu v oblasti hotovostných platieb, ktorá zjednocuje výšky hotovostných platieb, ktoré je možné vykonať medzi fyzickými osobami a podnikateľmi a to na 15 000,- Eur.

 

2. Zmena životného minima

Životné minimum je veličina, ktorá sa k 01.07. mení každoročne. Pri výpočte súm životného minima však nastáva v tomto roku zmena. Sumy životného minima sa podľa novelizovaného zákona o životnom minime upravia vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka tak, že aktuálne platné sumy životného minima (do 30.06.2023) sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom SR za rozhodujúce obdobie (od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka).

Štatistický úrad SR dňa 15.05.2023 zverejnil, že index spotrebiteľských cien sa v apríli 2023 medziročne zvýšil za nízkopríjmové domácnosti o 14,7%, preto tento koeficient by mal byť smerodajný pri úpravách súm životného minima od 01.7.2023. Sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

Životným minimom fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, je od 01.7.2023 do 30.06.2024 suma alebo úhrn súm:

Od sumy životného minima sa odvíjajú aj ďalšie mzdové veličiny ako napríklad nezdaniteľná časť základu dane, suma zdaniteľných príjmov od ktorej vzniká povinnosť podať daňové priznanie, alebo základ dane od ktorého vzniká pre fyzické osoby povinnosť zdaniť svoje príjmy sadzbou 25%.

 

3. Základná náhrada za používanie motorových vozidiel na pracovných cestách

Sumy stravného rovnako ako sumy náhrad za používanie motorových vozidiel na pracovných cestách v poslednom období tiež prechádzajú častejšími zmenami ako sme doteraz boli zvyknutí a sumy týchto náhrad sa menia aj niekoľkokrát do roka. Sumy stravného sa zmenili od 1.06.2023 s účinnosťou od 1.7.2023 tu máme zmenu náhrad pri používaní vozidiel.

Od 1.7.2023 sa zvyšuje základná náhrada za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách nasledovne:

Sumy sú pritom zaokrúhlené na tri desatinné miesta nahor podľa §8 ods. 2 zákona o cestovných náhradách.

 

4. Zrušenie koncesionárskych poplatkov

Zrušenie koncesionárskych poplatkov bolo odhlasované už koncom minulého roka.  

Poslanci schválili zákon o dani z osobitnej stavby a v rámci neho aj zrušenie koncesionárskych poplatkov od 1.7.2023. Rozhlas a televízia Slovenska bude mať po novom príjem nárokovateľný zo štátneho rozpočtu.

Vydýchnu si zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú troch a viac zamestnancov v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu.

V prípade, ak zamestnávateľ uhradil vopred platbu za celý rok, preplatok za uhradenú ročnú platbu 2023 mu bude vrátený v 2. polroku 2023, t.j. po nadobudnutí účinnosti zákona o zrušení úhrady RTVS.

 

5. Združenie povinných odvodov do umeleckých fondov

Tí, ktorí pracujete s autormi, umelcami a ľuďmi z tejto kreatívnej brandže určite viete, že ak vyplácate honorár podľa autorského zákona, nielen, že sa môžete dohodnúť, či z neho zrazíte alebo nezrazíte daň z príjmov, ale musíte odviesť tzv. povinný odvod do umeleckých fondov. Najznámejšie sú 2% do Literárneho fondu. Počas obdobia pandémie, ktorá tu vládla posledné tri roky sa zákonodarcovia rozhodli, že aj tak dosť sužovaným umelcom, ktorí ostali bez možnosti vystupovať, to trochu uľahčia a zbavia ich tohto povinného odvodu. V rámci korona legislatívy sa teda povinný odvod stal dobrovoľným.

Na júnovej parlamentnej schôdzi bol schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska. V rámci neho bolo okrem určenia výšky štátneho príspevku pre RTVS po zrušení koncesionárskych poplatkov od 1.7.2023 schválené aj zavedenie nového zdroju príjmu pre umelecké fondy a zrušenie povinných odvodov autorov a umelcov.

Od 1.7.2023 už nebudú musieť príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných umelcov odvádzať do umeleckých fondov povinné 2% z hrubého príjmu, no tento príspevok bude naďalej príjmom fondov. To znamená, že ho bude možné odvádzať dobrovoľne.

 

Zdroj: CUS