Granty EÚ - Dotácie
Granty EÚ - Dotácie

Granty EÚ - Dotácie

Spoločnosť poskytuje ekonomické služby v rámci získavania grantov a dotácií z európskych štrukturálnych investičných fondov a súvisiacich finančných mechanizmov, grantových schém, štátnej pomoci, dotácií ministerstiev a bilaterálnych donorských programov. Máme dlhoročné skúsenosti s prípravou žiadostí o NFP z rôznych operačných programov vrátane projektov cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce, s prípravou finančných analýz pre projekty EÚ, s koordináciou a implementáciou projektov EÚ a s následným monitoringom.

granty-eu-projektyPočet
úspešných projektov
72
granty-eu-projektyHodnota
získaných dotácií
18.256.000 €

Príprava žiadosti o grant

Jedným z najdôležitejších krokov pre úspech projektu pri hodnotení a výbere predložených projektových žiadostí o grant z fondov EÚ či iných programov je práve vypracovanie kvalitného projektu. Kvalitný projekt musí spĺňať kritéria nielen po formálnej ale aj obsahovej stránke a mal by odborným hodnotiteľom vytvoriť komplexný obraz o Vašej spoločnosti, víziách, budúcich plánoch a predkladanom projekte.
Zostavenie kvalitného projektu v súlade s cieľmi lokálnych a regionálnych stratégií rozvoja, prioritami Slovenskej republiky a Európskej únie si vyžaduje dostatočné skúsenosti s vypracovaním projektov, časový priestor na prípravu podkladov aj samotnej žiadosti, kvalifikovaný ľudský potenciál a samozrejme prehľad v množstve informácií z danej oblasti.

Príprava žiadosti o grant zahŕňa:

 • spracovanie projektovej žiadosti, tak aby spĺňala všetky kritéria programu, z ktorého sa bude projekt uchádzať o finančnú podporu,
 • realizáciu prieskumu trhu a stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky pre potreby spracovania rozpočtu projektu,
 • vypracovanie potrebných analýz,
 • nastavenie výsledkových a dopadových merateľných ukazovateľov,
 • prípravu, kontrolu akompletizáciu povinných príloh a súvisiacich povinných dokumentov projektovej žiadosti,
 • kontrolu formálnej správnosti a posúdenie kvality pred podaním projektovej žiadosti,
 • komunikáciu s príslušným riadiacim orgánom, resp. implementačnou agentúrou,
 • asistenciu pri doplnení dodatočne vyžiadaných dokumentov v rámci žiadosti o doplnenie alebo overovania splnenia podmienok pomoci,
 • zapracovanie potrebných zmien v predloženom projekte.

Riadenie projektu

Získať nenávratné finančné prostriedky je ťažké, no čerpať ich je ešte ťažšie. Pre úspešný projekt nie je kľúčové jeho schválenie, ale samotná realizácia. Úspešná realizácia je časovo a administratívne veľmi náročná. Prijímateľ nesmie zabudnúť na celú radu krokov a postupov, ktoré musia byť v súlade s pravidlami čerpania pomoci stanovenými riadiacim orgánom.
Realizácia projektu prináša so sebou situácie, ktoré nie vždy môžu byť predvídateľné v čase predloženia žiadosti. Vzhľadom na to, že projekty sú implementované v neustále sa meniacom prostredí a na ich úspešnú realizáciu vplýva veľké množstvo interných a externých faktorov, niekedy je nutné pristúpiť k úprave a zmene projektu.

Naše služby zahŕňajú:

 • koordináciu a riadenie projektu ako celku,
 • sledovanie usmernení týkajúcich sa zmien pri riadení a implementácii projektu,
 • kontrolu časového harmonogramu, začiatku a ukončenia aktivít projektu, omeškania oproti pôvodne plánovanému harmonogramu,
 • sledovanie a oznamovanie zmien (zmena identifikačných a kontaktných údajov, zmena štatutárneho orgánu prijímateľa, zmena čísla účtu, chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti),
 • zadávanie úloh, kontrola a organizovanie celkového priebehu realizácie projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP,
 • výber a koordinovanie odborníkov a expertov podieľajúcich sa na činnostiach vykonávaných v rámci projektu,
 • riadenie dodržiavania merateľných cieľov, kvality výstupov, harmonogramu aktivít, čerpania rozpočtu a dodržiavania výstupov jednotlivých častí projektu,
 • prípravu žiadosti o zmenu Zmluvy o NFP,
 • riešenie a nápravu prípadných nezrovnalostí v rámci projektu,
 • komunikáciu s riadiacim a sprostredkovateľským orgánom,
 • komunikáciu s dodávateľmi.