Audítorské služby, Komárno
Audítorské služby

Audítorské služby

RIVERCOM s.r.o. poskytuje služby v spolupráci s audítorskými firmami. Na projektovej báze spoločnosť spolupracuje so štatutárnymi audítormi, daňovými poradcami, znalcami a odborníkmi v rôznych oblastiach.

Štatuárny audit

V spolupráci so štatutárnym audítorom vykonáme audit v účtovných jednotkách so sídlom na území Slovenskej republiky podľa medzinárodných audítorských štandardov vydaných Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC), s nimi súvisiacich vyhlásení a štandardov vzťahujúcich sa na výkon auditu a za podmienok ustanovených zákonom o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a v znení neskorších predpisov.

Cieľom auditu finančných výkazov je umožniť audítorovi, aby mohol vyjadriť názor, či sa finančné výkazy zostavili vo všetkých významných súvislostiach, v súlade s daným rámcom finančného vykazovania. Výsledkom auditu je nezávislý výrok audítora o kvalite informácií, ktoré auditovaná účtovná jednotka poskytuje navonok.

Kontrola podvojného účtovníctva

Pre čoraz väčší záujem o overenie úplnosti účtovných dokladov a ich predpísaných náležitostí sme rozšírili portfóliu ponúkaných služieb o vykonávanie kontroly podvojného a jednoduchého účtovníctva. Túto službu využívajú firmy v prípade, keď majú záujem o preverenie stavu účtovníctva.

Doklady prekontrolujeme, do každého šanóna vložíme list so zoznamom účtovných dokladov, zviažeme, opečiatkujeme a podpíšeme. Okrem zabezpečenia dokladov proti strate získa tak firma konfort v priebehu daňovej kontroly.

Ponúkané audítorské služby:

  • Audit účtovnej závierky (vykonaný v súlade s ISA 200 – 720)
  • Povinný audit riadnej účtovnej závierky v súlade s §19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
  • Audit individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej v súlade s IFRS platnými v Európskej únii
  • Dobrovoľný audit riadnej individuálnej či konsolidovanej účtovnej závierky
  • Audit výročnej správy
  • Audit skupinového balíka finančných informácií vykonaný v súlade so skupinovými inštrukciami

Okrem štatutárneho auditu riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky vypracovanej podľa zákona o účtovníctve a IAS/IFRS, poskytujeme svojim klientom aj iné služby na preverenie finančných informácií, vykonanie odsúhlasených postupov a uistenie v špecifických oblastiach.

Skúsenosti s auditom

Mgr. Anita Jozefiková - konateľ spoločnosti sa venuje audítorským službám od roku 2017 ako licencovaný asistent štatutárneho audítora, zapísaná v Registri asistentov štatutárnych audítorov v Slovenskej komore audítorov. Za posledné roky mala možnosť spolupracovať veľkým počtom klientov z radu stredne veľkých a veľkých obchodných spoločností, fyzických osôb i verejných inštitúcií z Bratislavy, Nitry, Žiliny, Dunajskej Stredy, Komárna i ich širokého okolia.

Je pre nás dôležité držať krok s legislatívnymi zmenami, ktoré sa týkajú oblasti audítorských služieb, účtovníctva, daní i podnikania ako takého.