Verejné obstarávanie

verejné obstarávanie

Každý žiadateľ o nenávratný finančný príspevok je povinný pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb postupovať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) a podľa tohto usmernenia.

V zmysle článku 125 bodu 4 nariadenia č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len „všeobecné nariadenie“ ) je PPA zodpovedná za overenie súladu výdavkov s predpismi Európskej únie a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na kontrolu VO a kontrolu obstarávania.

Cieľom kontroly VO a kontroly obstarávania je kontrola súladu finančnej operácie s právom SR a EÚ a metodickými usmerneniami RO a metodickými pokynmi Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“). Jedná sa o kontrolu vykonávanú v zmysle §35 zákona č. 292/2014 Z . z. z 17. septembra 2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o EŠIF“) v nadväznosti na Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“).

Účelom kontroly VO a kontroly obstarávania je zabezpečiť hospodárne a efektívne využitie prostriedkov rozpočtu verejnej správy vyčlenených na PRV a overiť primeranosť nárokovaných výdavkov pri dodržaní Zmluvy o NFP a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ.

PPA vykonáva administratívnu kontrolu dodržania pravidiel SR a EÚ pri obstarávaní tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ktoré zahŕňajú kontrolu:

- princípov a postupov stanovených zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „kontrola VO“);
- postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje (ďalej len „kontrola obstarávania“).

PPA kontroluje dodržiavanie základných princípov verejného obstarávania, ktorými sú:

- rovnaké zaobchádzanie;
- nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov;
- transparentnosť vrátane vylúčenia konfliktu záujmov;
- hospodárnosť a efektívnosť.

 

Činnosťou PPA nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť žiadateľa/prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 „zákona“ za vykonanie verejného obstarávania pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, základných princípov verejného obstarávania a Zmluvy o NFP.

Rovnako činnosťou PPA nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť žiadateľa/prijímateľa za obstarávanie aj v prípade, ak tento nie je pri obstarávaní povinný postupovať v zmysle „zákona“.

PPA vykonáva kontrolu VO a kontrolu obstarávania pred uzatvorením Zmluvy o NFP, alebo najneskôr pred predložením prvej žiadosti o platbu s výnimkou zálohových platieb.

V prípade zálohových platieb sa kontrola vykonáva najneskôr pred prvým zúčtovaním výdavkov projektu, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou súvisiaceho výsledku verejného obstarávania alebo obstarávania. Prijímateľ nie je oprávnený predložiť PPA žiadosť o platbu resp. žiadosť o zúčtovanie skôr ako PPA ukončí kontrolu súvisiaceho verejného obstarávania alebo obstarávania.

Pokiaľ má žiadateľ informáciu o skutočnosti, že v rámci daného verejného obstarávania bola vykonaná kontrola VO v zmysle § 146 „zákona“, informuje PPA aj o tejto skutočnosti a súčasne s dokumentáciou predloží aj výsledok tejto kontroly resp. iným spôsobom identifikuje jej výsledok (kópia z protokolu z kontroly, zápisnica z prerokovania protokolu, prípadne dodatok k protokolu alebo záznam z kontroly). Rovnakým spôsobom je žiadateľ povinný informovať PPA aj o všetkých revíznych postupoch týkajúcich sa predmetnej zákazky.

Pre potreby kontroly VO žiadateľ/prijímateľ predkladá na PPA kópiu originálnej dokumentácie. Súčasne s dokumentáciou predkladá na PPA aj čestné vyhlásenie, v rámci ktorého jasne identifikuje projekt a predkladané verejné obstarávanie. Súčasťou tohto dokumentu je súpis všetkej predkladanej dokumentácie a vyhlásenie, že dokumentácia predložená na kontrolu VO je úplná, kompletná v zmysle požadovanej dokumentácie, a je totožná s originálom dokumentácie z verejného obstarávania. Zároveň žiadateľ prehlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie PPA rozhodne o schválení/ neschválení výdavkov alebo pripustení výdavkov súvisiacich s predmetným verejným obstarávaním do financovania, o korekciách, resp. o ďalších krokoch, ktoré bude potrebné vykonať na základe zistení PPA v rámci kontroly tejto dokumentácie.

PPA môže od žiadateľa v závislosti od podopatrenia požadovať predloženie dokumentácie z verejného obstarávania buď v plnom rozsahu alebo rozsah požadovanej dokumentácie z VO stanoví vo výzve na predkladanie projektov. Rozsah predkladanej dokumentácie bude závisieť od postupu, použitej metódy verejného obstarávania a bude stanovený individuálne pre každé podopatrenie. Žiadateľ/prijímateľ je povinný predložiť dokumentáciu z verejného obstarávania, ktorá tvorí súčasť povinných príloh v rámci žiadosti o NFP, alebo dokumentáciu, ktorú žiadateľ predloží na základe výzvy PPA.

Žiadateľ je povinný uzatvárať zmluvy alebo rámcové dohody s dodávateľmi tovarov, stavebných prác a služieb výlučne v písomnej forme.
Podrobnejšie pokyny týkajúce sa vykonania VO budú uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP k danému podopatreniu.

Kontrola nadlimitných a podlimitných zákaziek pred podpisom zmluvy o NFP

 

PPA kontroluje postupy VO na základe dokumentácie predloženej žiadateľom vo fáze po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, pričom táto zmluva je už platná a účinná.Nasledujúcim dňom po dni doručenia žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokumentácie žiadateľovi. Doplnením dokumentácie nemôže dôjsť k zmene pôvodne predložených dokladov, resp. údajov v nich uvedených.

V prípade, ak aj po doplnení dokumentácie vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti alebo jej príloh, PPA oznámi tieto pochybnosti žiadateľovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril. Zároveň určí žiadateľovi lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od doručenia oznámenia. V zaslanej výzve na objasnenie pochybností poučí žiadateľa o následkoch spojených s neodstránením pochybností alebo nedodržaním určenej lehoty. Ak sú pochybnosti pravdivé a žiadateľ tieto pochybnosti neodstránil v určenej lehote PPA, konanie o ŽoNFP zastaví.

Ak žiadateľ nesplnil niektorú z podmienok poskytnutia a PPA aj napriek čestnému vyhláseniu žiadateľa identifikuje, že dokumentácia nie je kompletná pre riadne ukončenie kontroly uvedenú skutočnosť vyhodnotí ako podstatné porušenie VO, PPA rozhodne o neschválení žiadosti.

V prípade, že pri kontrole PPA zistí porušenie princípov a postupov verejného obstarávania, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, pričom rozsah a závažnosť týchto zistení má taký charakter, že mali alebo by mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania PPA buď:

neschváli výdavky súvisiace s verejným obstarávaním do financovania v plnom rozsahu, alebo
postupuje v zmysle Metodického pokynu RO na uplatňovanie korekcií za nedodržanie postupov pri vykonávaní verejného obstarávania.

Neschválenie výdavkov do financovania znamená, že všetky výdavky vychádzajúce z realizácie výsledku daného verejného obstarávania budú zo strany PPA označené ako neoprávnené.

Rozhodnutie PPA, či bude postupovať podľa bodu 5 a) alebo b) závisí od skutočnosti, od rozsahu, závažnosti nedostatkov a možnosti postupovať v zmysle Metodického pokynu na uplatňovanie korekcií za nedodržanie postupov pri vykonávaní verejného obstarávania.

 

Kontrola nadlimitných a podlimitných zákaziek po podpise zmluvy o NFP

V prípade ak PPA kontroluje postupy VO po podpise zmluvy o NFP Prijímateľ predkladá PPA dokumentáciu z verejného obstarávania na kontrolu najneskôr do termínu stanoveného v Zmluve o NFP.

V prípade, že predmet projektu pozostáva z niekoľkých verejných obstarávaní, prijímateľ predkladá na kontrolu dokumentáciu zo všetkých uskutočnených VO, pričom posledné VO musí byť ukončené do termínu stanoveného v Zmluve o FP .

V prípade, že PPA požiada prijímateľa o vysvetlenie alebo doplnenie dokumentácie, určí v žiadosti lehotu na zaslanie vysvetlenia alebo doplnenia zo strany prijímateľa, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní. Lehota na zaslanie alebo doplneniea dokumentácie začína pre žiadateľa  plynúť nasledujúcim dňom po dni doručenia žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokumentácie žiadateľovi. Doplnením dokumentácie nemôže dôjsť k zmene pôvodne predložených dokladov, resp. údajov v nich uvedených.

Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti dokumentácie alebo jej príloh, PPA oznámi tieto pochybnosti prijímateľovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril. Zároveň určí lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od doručenia oznámenia. V zaslanej výzve na objasnenie pochybností poučí prijímateľa o následkoch (napr. o neschválení výdavkov súvisiacich s predmetným verejným obstarávaním do financovania, o korekcii výdavkov, resp. o ďalších krokoch na základe konkrétnych zistení PPA v rámci kontroly dokumentácie) spojených s neodstránením pochybností alebo nedodržaním určenej lehoty

V prípade, ak prijímateľ v stanovenom termíne nepredložil požadovanú dokumentáciu, predložil nesprávne doklady alebo predložené VO bolo vyhodnotené ako chybné v rozpore so zákonom, PPA umožní prijímateľovi uskutočniť nové VO, pričom túto skutočnosť mu oznámi písomne a určí termín na predloženie dokumentácie z nového VO. Táto dokumentácia bude opätovne predmetom kontroly zo strany PPA.

V prípade, uskutočnenia nového VO prijímateľ je povinný do termínu stanoveného v písomnom oznámení, najneskôr však do 100 pracovných dní, doručiť PPA dokumentáciu z nového VO. V prípade, že PPA požiada prijímateľa o vysvetlenie alebo doplnenie dokumentácie, určí v žiadosti lehotu na zaslanie vysvetlenia alebo doplnenia zo strany prijímateľa, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní. Lehota na zaslanie vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie pre prijímateľa začína plynúť nasledujúcim dňom po dni doručenia písomného oznámenia prijímateľovi. Doplnením dokumentácie nemôže dôjsť k zmene pôvodne predložených dokladov, resp. údajov v nich uvedených.

V prípade, ak prijímateľ v stanovenom termíne nepredložil požadovanú dokumentáciu z nového VO, predložil nesprávne doklady, alebo predložené VO bolo vyhodnotené ako chybné v rozpore so zákonom, PPA vyhodnotí uvedenú skutočnosť ako podstatné porušenie Zmluvy.

V prípade, že pri kontrole PPA zistí porušenie princípov a postupov verejného obstarávania, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, pričom rozsah a závažnosť týchto zistení má taký charakter, že mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, PPA:

- nepripustí výdavky súvisiace s verejným obstarávaním do financovania v plnom rozsahu, alebo
- postupuje v zmysle Metodického pokynu na uplatňovanie korekcií za nedodržanie postupov pri vykonávaní verejného obstarávania.

Neschválenie do financovania znamená, že všetky výdavky vychádzajúce z realizácie výsledku daného verejného obstarávania budú zo strany Poskytovateľa označené ako neoprávnené.

Rozhodnutie PPA, či bude postupovať podľa bodu 8 a) alebo b) závisí od skutočnosti, od rozsahu, závažnosti nedostatkov a možnosti postupovať v zmysle Metodického pokynu na uplatňovanie korekcií za nedodržanie postupov pri vykonávaní verejného obstarávania.

Kontrola zákaziek VO podľa § 9 ods. 9 „zákona“

Všeobecná časť:

Zákazky podľa § 9 ods. 9 „zákona“ sa delia na:

- zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH sa rovná, alebo vyššia ako 5 000 EUR (ďalej len „zákazky nad 5000 EUR“ – uvedená suma je stanovená v Systéme riadenia),
- zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je nižšia ako 5 000 EUR (ďalej len „zákazky do 5000 EUR“  – uvedená suma je stanovená v Systéme riadenia).

Dokumentáciu na kontrolu VO predkladá žiadateľ/prijímateľ po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom. V prípade, že plnenie nie je založené na písomnom zmluvnom vzťahu, predkladá objednávku, ktorá v prípade potreby kontroly VO nahrádza písomný zmluvný vzťah. Pokiaľ výsledok VO nie je formálne zachytený ani písomným zmluvným vzťahom, ani objednávkou, ale iným spôsobom (napr. pokladničným blokom, príjmovým dokladom a pod.), ktorý jednoznačne a hodnoverne preukazuje formálne príp. aj vecné naplnenie výsledku verejného obstarávania, doklad pre potreby kontroly VO nahrádza písomný zmluvný vzťah. Vzťahuje sa len na zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je nižšia ako 5 000 EUR.
Medzi náležitosti objednávky patrí najmä: dátum jej vyhotovenia, kompletné a správne identifikačné údaje objednávateľa a dodávateľa (t.j. obchodné meno/ názov, IČO, adresu sídla, príp. kontaktné miesta), jednoznačnú špecifikáciu predmetu zákazky, dohodnutú cenu, lehotu a miesto plnenia, ďalšie náležitosti podľa požiadaviek Objednávateľa. Na objednávke je potrebné zaznamenanie potvrdenia o jej prijatí dodávateľom, resp. musí byť predložená iná relevantná dokumentácia preukazujúca prevzatie záväzku dodávateľa dodať tovar, uskutočniť stavebné práce alebo poskytnúť službu za podmienok určených v objednávke.
Pri zákazkách, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je rovná alebo vyššia ako 5 000 EUR je požadovaný písomný zmluvný vzťah.
PPA overuje pri kontrole zákaziek podľa § 9 ods. 9 „zákona“, či vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané kvalite a cene. Zároveň overuje, či pri obstarávaní neboli porušené základné princípy VO a postupy uvedené v časti Zákazky nad 5 000 EUR a v časti Zákazky do 5 000 EUR. Pravidlá a povinnosti uvádzané v týchto častiach sa vzťahujú na všetky zákazky podľa § 9 ods. 9 „zákona“, ktoré budú spolufinancované z fondov EŠIF, bez ohľadu na skutočnosť či ich zrealizoval prijímateľ ešte pred schválením ŽoNFP, alebo až po schválení ŽoNFP.

 

Zákazky pri ktorých predpokladaná hodnota je vyššia ako 5 000 EUR

Pri obstarávaní zákaziek je žiadateľ/prijímateľ povinný vykonať prieskum trhu, pričom sa uplatňuje pravidlo „troch ponúk“. V prípade, ak pravidlo nebude zo strany žiadateľa/prijímateľa dodržané, Poskytovateľ neschváli výdavky súvisiace financovaním v plnom rozsahu. Pravidlo „troch ponúk“ znamená, že s ohľadom na hodnotu zákazky, žiadateľ/ prijímateľ musí predložiť aspoň tri písomné ponuky a/alebo zaslať výzvu na súťaž minimálne trom vybraným záujemcov, alebo vykonať prieskum trhu v rámci minimálne troch potenciálnych dodávateľov. Spoločnosti, ktoré predkladajú cenové ponuky nemôžu byť personálne alebo majetkovo prepojené.
Žiadateľ/prijímateľ musí predložiť aspoň tri písomné ponuky na obstaranie tovarov, stavebných prác alebo služieb. Za písomnú ponuku sa pokladá aj ponuka podaná elektronicky. Súčasťou dokumentácie musia byť doklady potvrdzujúce kroky uchádzačov v súlade s časovým harmonogramom uvedeným vo výzve na súťaž.
Žiadateľ/prijímateľ zverejňuje na svojom webovom sídle zadávanie zákazky minimálne 5 pracovných dní pred dňom predkladania ponúk (do lehoty sa nezapočítava deň zverejnenia). Žiadateľ/prijímateľ je povinný zdokumentovať zverejnenie hodnoverným spôsobom. Zadávanie zákazky je realizované zverejnením výzvy na súťaž, v rámci ktorej žiadateľ/prijímateľ uvedie svoju identifikáciu, jednoznačne a úplne špecifikuje predmet zákazky, podmienky účasti, podmienky realizácie zmluvy, kritériá na vyhodnotenie ponúk, presnú lehotu a adresu na predkladanie ponúk. Zároveň povinný zaslať túto výzvu minimálne trom vybraným záujemcom.
Pokiaľ na základe postupov uvedených v predchádzajúcom bode budú žiadateľovi/prijímateľovi predložené menej ako tri ponuky, pravidlo „troch ponúk“ nemusí byť dodržané. Všetky kroky, podniknuté na získanie ponúk musia byť riadne a hodnoverne zdokumentované.
Celý postup žiadateľa/prijímateľa pri zadávaní zákazky bude zhrnutý v písomnom zázname z prieskumu trhu a výberu dodávateľa.

 

Zákazky pri ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 EUR

 

V prípade zákaziek do 5 000 EUR nie je podmienkou predloženie minimálne troch cenových ponúk. Spoločnosti, ktoré predkladajú cenové ponuky nemôžu byť v čase predloženia ponuky personálne alebo majetkovo prepojené. Žiadateľ/Prijímateľ musí písomne zdôvodniť výber úspešného uchádzača (napr. výber na základe prieskumu trhu, formou faxu, web stránky, katalógov, cenových ponúk, atď. okrem telefonického prieskumu). Prieskum musí byť riadne zdokumentovaný, musí byť z neho hodnoverne zrejmý výsledok výberu úspešného uchádzača.
Pri zákazkách do 5000 EUR nie je žiadateľ/prijímateľ povinný zverejňovať zadávanie zákazky na svojom webovom sídle, ani zverejňovať resp. zasielať výzvu na súťaž vybraným záujemcom. Týmto nie je dotknutá povinnosť prijímateľa dodržať pri obstarávaní zákazky základné princípy VO.
Náležitosti záznamu z prieskumu trhu budú upresnené v rámci príloh k výzve.

 

Zákazky na dodanie bežne dostupného tovaru do 1 000 EUR

Na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká, alebo nižšia ako 1 000 EUR § 4 odsek 3, písm. a) „zákona“.
Žiadateľ/prijímateľ je povinný postupovať pri obstarávaní zákazky takejto zákazky rovnakým spôsobom ako pri obstarávaní zákazky do 5000 EUR. 

Kontakt
Informácie
Komárno

Svätoondrejská 9

info@rivercom.sk

+421 908 417 668

Rivercom s.r.o.

Mgr. Anita Jozefiková

IČO: 47381868

DIČ: 2023845505