Vzdelávanie

ŠKOLSTVO

Výzva na predkladanie projektových zámerov

na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

 

Dátum vyhlásenia:         21.12.2016

Dátum uzavretia:           28.02.2017

  

Operačný program:   Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:             2    –   Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:    2.2 –   Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:        2.2.3  - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 98 832 378 EUR.

 

Oprávnení žiadatelia:

  • organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy),
  • ostatné subjekty verejnej správy (samosprávne kraje, stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja),
  • mimovládne / neziskové organizácie
  • súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci (fyzické a právnické osoby (podľa §2 ods.2 Obch. zákonníka), stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby

 

Hlavné aktivity :

1. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre: 

- praktické vyučovanie,

- odborný výcvik, odbornú prax,

- celoživotné vzdelávanie,

- jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne,

- knižnice, prednáškové a vyučovacie miestnosti,

2. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov

3. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov

4. zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

 

Maximálna výška príspevku: 3 600 000 Eur – 4 000 000 Eur !!!

Spôsob financovania:  Predfinancovanie, refundácia, alebo ich kombinácia

 

Pre získanie ďalších informácií kontaktujte prosím:

Mgr. Anita Jozefiková

Tel: + 421 908 417 668

Mail: info@rivercom.sk

www.rivercom.sk

 

Kontakt
Informácie
Komárno

Svätoondrejská 9

info@rivercom.sk

+421 908 417 668

Rivercom s.r.o.

Mgr. Anita Jozefiková

IČO: 47381868

DIČ: 2023845505