Vzdelávanie

Školstvo

Výzva na predkladanie projektových zámerov

na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách 

 

Dátum vyhlásenia:         21.12.2016

Dátum uzavretia:           28.02.2017

  

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:           2    – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:  2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:      2.2.2 -  Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 35 601 822,- EUR.

Oprávnení žiadatelia:

 • Okresný úrad ako zriaďovateľ základnej školy
 • Obec (obec ako zriaďovateľ základnej školy)
 • Samosprávny kraj, ako zriaďovateľ základnej školy
 • Mimovládne/neziskové organizácie (združenie ako zriaďovateľ základnej školy, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ základnej školy)
 • Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba alebo fyzická osoba ako zriaďovateľ základnej školy)

Hlavné aktivity :

 • obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí,
 • obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov,
 • obstaranie prírodovedných učební,
 • obstaranie polytechnických učební,
 • obstaranie IKT učební,
 • stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební.

 

Maximálna výška príspevku: 180 000 Eur – 200 000 Eur

Podiel financovania podľa kategórie od 90-100%

 

Pre získanie ďalších informácií kontaktujte prosím:

Mgr. Anita Jozefiková

Tel: + 421 908 417 668

Mail: info@rivercom.sk

www.rivercom.sk

 

Kontakt
Informácie
Komárno

Svätoondrejská 9

info@rivercom.sk

+421 908 417 668

Rivercom s.r.o.

Mgr. Anita Jozefiková

IČO: 47381868

DIČ: 2023845505