Aktuality

PODNIKANIE

 

OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

 

Názov výzvy:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov

Dátum vyhlásenia :         22.11.2016

Dátum uzavretia:            neurčené

Prioritná os:          3. : Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Špecifický cieľ:     3.1.1 : Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP vo fáze rozvoja      

Podmienky poskytnutia príspevku :

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby ktoré sú registrované na území SR a ku dňu predloženia ŽoNFP podnikajú minimálne 36 mesiacov,

a) zapísané v obchodnom registri

b) podnikajú na základe živnostenského oprávnenia

Hlavné aktivity :

Nákup nového, dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný na produkciu produktu žiadateľa, zavádzanie nástrojov elektronického podnikania.

Minimálna žiadaná výška NFP v EUR:                                50 000.00 Eur

Maximálna žiadaná výška NFP v EUR:                               200 000.00 Eur

 

Maximálna celková miera podpory NFP v percentách:    50-65 %

Spôsob financovania:        

- Predfinancovanie

- Priebežná platba

- Kombinácia oboch vyššie uvedených spôsobov

Pre získanie ďalších informácií kontaktujte prosím:

Mgr. Anita Jozefiková

Tel: + 421 908 417 668

Mail: info@rivercom.sk

www.rivercom.sk

Kontakt
Informácie
Komárno

Svätoondrejská 9

info@rivercom.sk

+421 908 417 668

Rivercom s.r.o.

Mgr. Anita Jozefiková

IČO: 47381868

DIČ: 2023845505