Životné prostredie

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

OPKZP-PO1-SC111-2016-15
 
5. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná
na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov

 

Dátum vyhlásenia:    

31.10.2016

Dátum uzavretia:      

Neurčené


Operačný program :

Operačný program Kvalita životného prostredia


Prioritná os:              

1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmenmálnej infraštruktúry

Investičná priorita:   

  • 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov     
  • B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komununálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných kom.odpadov.

 

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu za zdroj EÚ: 100 000 000,- €

 

Charakter výzvy:    

Výzva určená pre žiadateľov s uskutočneným Verejným obstarávaním

Vyhlasovateľ výzvy:

Ministerstvo životného prostredia SR

 

Oprávnený žiadatelia:

Subjekty, ktoré vykonávajú alebo plánujú vykonávať niektoré z nasledovných oprávnených podaktivít OP KŽP , resp. činností v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi:

 

  • Príprava na opätovné použitie nebezpečných odpadov
  1. Subjekty územnej samosprávy,
  2. Združenia fyzických alebo právnických osôb
  3. Fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

 

  • Recyklácia nebezpečných odpadov
  1. 1. Subjekty územnej samosprávy,
  2. 2. Združenia fyzických alebo právnických osôb
  3. 3. Fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

 

Pre získanie ďalších informácií kontaktujte prosím:

Mgr. Anita Jozefiková

Tel: + 421 908 417 668

Mail: info@rivercom.sk

www.rivercom.sk

Kontakt
Informácie
Komárno

Svätoondrejská 9

info@rivercom.sk

+421 908 417 668

Rivercom s.r.o.

Mgr. Anita Jozefiková

IČO: 47381868

DIČ: 2023845505