Životné prostredie

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

OPKZP-PO1-SC111-2016-16

 

16. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

 

Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

 

Dátum vyhlásenia :       

31.10.2016

Dátum uzavretia:          

neurčené - do vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO pre OP KŽP, najmä z dôvodu                                       nedostatočného dopytu1 zo strany potenciálnych žiadateľov. Presný dátum uzavretia výzvy RO pre OP KŽP zverejní na webovom sídle                                       www.op-kzp.sk.                            

Poskytovateľ:                  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Operačný program:          

Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os:                     

1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita:            

1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby,                                               ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ:                

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania                                     vzniku odpadov

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 100 000 000,- EUR.

 

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu bude v rámci tejto výzvy realizované podľa územia a veľkosti podniku.

Výška príspevku zo zdrojov OP KŽP z celkových oprávnených výdavkov projektu v % (NFP) : 25 – 55 %                                        

Výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa v % : 45 – 75 %

 

 

 

Pre získanie ďalších informácií kontaktujte prosím:

Mgr. Anita Jozefiková

Tel: + 421 908 417 668

Mail: info@rivercom.sk

Kontakt
Informácie
Komárno

Svätoondrejská 9

info@rivercom.sk

+421 908 417 668

Rivercom s.r.o.

Mgr. Anita Jozefiková

IČO: 47381868

DIČ: 2023845505