Samosprávy

PRE OBCE DO 1000 OBYVATEĽOV

VÝZVA Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020
7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Termín na predkladanie žiadostí o NFP: od 02.11.2017 do 30.11.2017

Číslo výzvy: 22/PRV/2017

Oprávnený žiadateľ (prijímateľ): 

  • obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
  • združenia obcí s právnou subjektivitou (s počtom obyvateľov do 1 000 vrátane).

Oprávnené aktivity projektu:

Aktivita 1:  investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba / rekonštrukcia / modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov, výška oprávnených výdavkov na jeden projekt predstavuje min. 10 000,- EUR, max. 150 000,- EUR.
Aktivita 2:  investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia. Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt predstavuje min. 10 000,- EUR max. 120 000,- EUR.
Aktivita 3:  investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu. Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt predstavuje min.: 10 000,- EUR, max. 50 000,- EUR.
Aktivita 4: investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.výška oprávnených výdavkov na jeden projekt predstavuje min. 10 000,- EUR, max. 200 000,- EUR
Aktivita 5: investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb min. 10 000,- EUR
max. 100 000,- EUR.
Aktivita 6: investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia) a investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov) 5 000 000 min.10 000,- EUR, max. 100 000,- EUR. 

Výška a intenzita pomoci:
100% z celkových oprávnených výdavkov projektu v súlade s maximálnym limitom určeným v tejto výzve.

 

Pre získanie ďalších informácií kontaktujte prosím:

Mgr. Anita Jozefiková

Tel: + 421 908 417 668

Mail: info@rivercom.sk

www.rivercom.sk 

 

 

 

Kontakt
Informácie
Komárno

Svätoondrejská 9

info@rivercom.sk

+421 908 417 668

Rivercom s.r.o.

Mgr. Anita Jozefiková

IČO: 47381868

DIČ: 2023845505