Vzdelávanie

IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

vyhlasuje

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

 

Zameranie

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Kód výzvy: IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1

Prioritná os: 2

špecifické ciele: 2.2.1

 

1.     Formálne náležitosti:

Operačný program:     Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                              2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:                    2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vzdelávacej a                                                        výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:                         2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci deminimis:             neuplatňuje sa

Fond:                                       Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

RO pre IROP uplatňuje v rámci špecifického cieľa 2.2.1 dvojkolový proces výberu projektov. Pred predložením žiadosti o NFP v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP je žiadateľ povinný prihlásiť sa do výzvy na predkladanie projektových zámerov, ktorá bude vyhlásená príslušným SO pre IROP. Následne, po získaní hodnotiacej správy projektového zámeru je oprávnený zúčastniť sa druhého kola procesu výberu projektov – výzvy na predkladanie ŽoNFP.

1.1.         Poskytovateľ

Názov:                         

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj “RO pre IROP”)

 

Adresa:                       

Račianska 153/A

P. O. Box 1  

830 03  Bratislava 33

1.2.         Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP

Typ výzvy:                   otvorená

Dátum vyhlásenia:        28. 01. 2016

Dátum uzavretia:          

RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Presný dátum uzavretia výzvy RO pre IROP zverejní na svojom webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

1.3.         Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 79 757 690 EUR, ktorá je stanovená podľa územnej príslušnosti na základe analýzy samosprávnych krajov vychádzajúcich z Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIÚS).

1.4.         Financovanie projektu

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu je v rámci tejto výzvy realizované v súlade s pravidlami stanovenými v Stratégii financovania EŠIF pre programové obdobie 2014 - 2020.

 

Pre získanie ďalších informácií kontaktujte prosím projektový manažment:

RIVERCOM, s.r.o.

Mgr. Anita Jozefiková, Tel: + 421 908 417 668,                           

Mail: info@rivercom.sk www.rivercom.sk

 

Kontakt
Informácie
Komárno

Svätoondrejská 9

info@rivercom.sk

+421 908 417 668

Rivercom s.r.o.

Mgr. Anita Jozefiková

IČO: 47381868

DIČ: 2023845505