Vzdelávanie

Integrovaný regionálny operačný program

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

 

Dátum vyhlásenia:         03.11.2016

Dátum uzavretia:           10.01.2017

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

 

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

 

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 79 757 690,- EUR

Oprávnení žiadatelia:

  • Okresný úrad ako zriaďovateľ materskej školy
  • Obec (obec ako zriaďovateľ materskej školy, mestská časť mesta Košice ako zriaďovateľ materskej školy)
  • Mimovládne/neziskové organizácie (združenie ako zriaďovateľ materskej školy, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ materskej školy)
  • Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy)

 

Pre získanie ďalších informácií kontaktujte prosím:

Mgr. Anita Jozefiková

Tel: + 421 908 417 668

Mail: info@rivercom.sk

www.rivercom.sk

Kontakt
Informácie
Komárno

Svätoondrejská 9

info@rivercom.sk

+421 908 417 668

Rivercom s.r.o.

Mgr. Anita Jozefiková

IČO: 47381868

DIČ: 2023845505