Služby

Ponúkame komplexné zastrešenie všetkých fáz Vášho projektu:

  • Prípravná fáza: poradentstvo, týkajúce sa získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ, asistencia pri zabezpečovaní podkladov a dokumentov predkladaných k podaniu žiadosti o NFP, kontrola dokumentácie z verejného obstarávania pred jej predložením poskytovateľovi na kontrolu, komunikácia s Riadicim orgánom Operačného programu v rámci ktorého sa žiadosť o nenávratný finančný príspevok predkladá .
     
  • Fáza realizácie projektu: komplexná príprava všetkých častí žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s podmienkami poskytovateľa pomoci, najmä opis projektu, finančná analýza, štúdia uskutočniteľnosti, analýza rizík, atď., finančné riadenie a monitorovanie projektu, príprava žiadostí o zmenu projektu, komunikácia a konzultácie s manažérmi poskytovateľa v mene prijímateľa, asistencia pri kontrolách na mieste vykonávaných kontrolórmi poskytovateľa, dohľad nad dodržiavaním dodávateľsko-odberateľských zmluvných vzťahov v projekte, sledovanie a informovanie o zmenách pravidiel implementácie počas trvania projektu.
     
  • Fáza po realizácii projektu: príprava následných monitorovacích správ po dobu piatich rokov po ukončení realizácie projektu, asistencia pri kontrolách/auditoch vykonávaných oprávnenými orgánmi SR a EÚ.
Kontakt
Informácie
Komárno

Svätoondrejská 9

info@rivercom.sk

+421 908 417 668

Rivercom s.r.o.

Mgr. Anita Jozefiková

IČO: 47381868

DIČ: 2023845505