Segmenty / Informácie

Programové obdobie 2014-2020

 

V roku 2014 sa formálne začalo nové programové obdobie pre fondy EÚ. Na základe prebiehajúcich rokovaní o nastavení Partnerskej dohody – hlavného dokumentu určujúceho pravidlá a priority pre fondy a jednotlivých operačných programov - Vláda Slovenskej republiky schválila Partnerskú dohodu na roky 2014 – 2020. Partnerská dohoda definuje stratégiu, priority a podmienky na využívanie fondov Európskej únie v rámci nového programového obdobia.

Operačné programy programového obdobia 2014-2020:

o   Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OPII“) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov EÚ na roky 2014 – 2020 v sektore dopravy a v oblasti zlepšovania prístupu k informačným a komunikačným technológiám a zlepšenia ich využívania a kvality. Globálnym cieľom OPII je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti.

o   Operačný program Výskum a inovácie

Operačný program Výskum a inovácie predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Operačný program Výskum a inovácie nadväzuje na operačný program Výskum a vývoj a operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období 2007 – 2013.

o   Operačný program Ľudské zdroje

Operačný program predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva vnútra SR pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na podporu vzdelávania, zamestnanosti, sociálnej inklúzie a zraniteľných skupín na trhu práce.

Cieľom MŠVVaŠ SR ako gestora prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje je využiť finančné prostriedky na prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce a zvýšenie kvality a inkluzívnosti všetkých úrovní vzdelávacieho systému od materských až po vysoké školy vrátane oblasti celoživotného vzdelávania. Významná pozornosť bude venovaná podpore pedagógov na všetkých stupňoch škôl.

o   Operačný program Kvalita životného prostredia

OP KŽP predstavuje programový dokument SR pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu v programovom období 2014 – 2020 v oblasti udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

OP KŽP obsahuje 5 prioritných osí:

1.    udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry,

2.    adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami,

3.    podporu riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy,

4.    energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,

5.    technickú pomoc.

 

o   Integrovaný regionálny operačný program

Integrovaný regionálny operačný program predstavuje programový dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorého globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Prioritné osi IROP:
– prioritná os 1 „Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch“,
– prioritná os 2 „Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám“,
– prioritná os 3 „Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch“,
– prioritná os 4 „Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie“,
– prioritná os 5 „Miestny rozvoj vedený komunitou“,
– prioritná os 6 „Technická pomoc“.

Stratégia podpory IROP zohľadňuje stratégiu Európa 2020 a prispieva k plneniu jej priorít, predovšetkým k udržateľnému a inkluzívnemu rastu a reflektujúc potreby a výzvy konkrétnych regiónov smeruje k:

1.     rozvoju vybraných oblastí/komponentov podmieňujúcich kvalitu života a konkurencieschopnosť v danom území

2.    rozvoju/posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti na regionálnej a subregionálnej úrovni ako predpokladu znižovania prehlbovania medzi a vnútroregionálnych rozdielov prostredníctvom zabezpečenia:

·         efektívneho a udržateľného poskytovania verejných statkov a služieb zabezpečovaných z miestnej a regionálnej úrovne a

·         efektívneho využitia vnútorných zdrojov regiónov s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti a kvality života obyvateľov.

 

o   Operačný program Efektívna verejná správa

Cieľom programu je poskytovanie verejných služieb rýchlo a kvalitne v záujme podpory udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie definovaných v prioritách Stratégie Európa 2020. Programová stratégia zároveň reflektuje požiadavky vyplývajúce z legislatívy EÚ v relevantných oblastiach.
Realizácia operačného programu prispeje tiež k plneniu národného strategického cieľa, ktorým je moderná, odborná, efektívna, spoľahlivá, nekorupčná a transparentná verejná správa v Slovenskej republike v roku 2020.

Operačný program Efektívna verejná správa sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky a jeho hlavnými cieľovými skupinami sú orgány štátnej správy a územnej samosprávy, sociálni partneri, podnikateľský sektor, organizácie občianskej spoločnosti, mimovládne organizácie a iné zainteresované strany alebo partneri.

o   Operačný program Technická pomoc

Operačný program Technická pomoc je programovým dokumentom Slovenskej republiky na programové obdobie 2014–2020 pre oblasť prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, publicity, vytvárania sietí, vybavovania podaní a podnetov, kontroly a auditu Európskych štrukturálnych a investičných fondov 1 a ochrany finančných záujmov EÚ. Na základe pozitívnych skúseností podpory riadenia implementácie programov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v PO 2007–2013 prostredníctvom samostatného operačného programu, SR chce stavať na získaných skúsenostiach a posilniť systémový prístup k EŠIF. Globálnym cieľom OP TP je vytvorenie vysoko odbornej a efektívnej podpory pre riadenie a implementáciu fondov EŠIF dobudovaním efektívneho systému regulácie EŠIF, zvýšením kvality administratívnych kapacít podieľajúcich sa na riadení, kontrole a audite EŠIF a ochrane finančných záujmov EÚ, čím OP TP prispeje k plneniu cieľov „Európa 2020 - Stratégia na posilnenie kvality a efektívnosti verejnej služby, najmä zlepšením riadenia ľudských zdrojov a posilnením analytických kapacít“ (Stratégia Európa 2020), ako aj Národného programu reforiem Slovenskej republiky.

o   Program rozvoja vidieka

Východiskom pre stratégiu PRV sú výsledky analýzy SWOT, identifikované potreby ako aj ciele Stratégie Európa 2020. Na národnej úrovni stratégia PRV dopĺňa ciele Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013-2020 a Aktualizovanej nár. stratégie ochrany biodiverzity do r.2020. Obsah stratégie je určený Partnerskou dohodu ako aj rozpočtom verejných prostriedkov.

Stratégia stanovuje nasledovné strategické ciele:

 • Posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora

 • Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám

 • Vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a

  udržiavania pracovných miest

Opatrenia rozvoja vidieka:

-          Prenos znalostí a informačné akcie

-          Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky

-          Investície do hmotného majetku

-          Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení

-          Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

-          Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

-          Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

-          Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie

-          Ekologické poľnohospodárstvo

-          Platby v rámci sústavy Natura 2000 a podľa rámcovej smernice o vode

-          Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami

-          Dobré životné podmienky zvierat

-          Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov

-          Spolupráca

-          Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

 

o   Operačný program Rybné hospodárstvo

Stratégia OPRH je vypracovaná v súlade s nariadením o ENRF, ktoré stanovuje rámec pre politiku rozvoja SRP a INP na roky 2014 – 2020. ENRF prispieva k stratégii Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a k vykonávaniu SRP. Podporuje také činnosti, ktoré sú v súlade s prioritami EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj rybolovu a akvakultúry, čím zároveň dopĺňa spoločnú poľnohospodársku politiku a politiku súdržnosti vykonávanú prostredníctvom EFRR, ESF a KF.

Stratégia OPRH bude prispievať k naplneniu nasledujúcich cieľov definovaných v článku 5 nariadenia o ENRF: Presadzovanie konkurencieschopného, environmentálne udržateľného, hospodársky životaschopného a sociálne zodpovedného rybolovu a akvakultúry.

 

Kontakt
Informácie
Komárno

Svätoondrejská 9

info@rivercom.sk

+421 908 417 668

Rivercom s.r.o.

Mgr. Anita Jozefiková

IČO: 47381868

DIČ: 2023845505